استادیار گروه مهندسی برق (سیستمهای قدرت)

زمینه های تحقیقاتی :
تجدید ساختار، برنامه ریزی و بهره برداری، قابلیت اطمینان، بهینه سازی در سیستم های قدرت، تصمیم گیری و مدیریت ریسک در سیستم های قدرت

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved